Plánuji rekonstrukci

Povolení rekonstrukce může probíhat ve stejných režimech jako novostavba. V konkrétním případě je nejvhodnější navštívit příslušný stavební úřad, kde poskytnou relevantní informace k tomuto záměru.

Obdobně jako u novostavby je důležité závazné stanovisko orgánu územního plánování, kterým se prokazuje soulad s celkovou koncepcí území.

Zásadní je rovněž údaj o způsobu a charakteru užívání objektu.

Rekonstruovaný objekt a stavební pozemek zásadním způsobem ovlivňuje záměr stavebníka.

V převážné míře je nutno respektovat polohy nosných zdí, případně tvar krovu, velikosti a umístění oken. Zásahy do nosných konstrukcí a fasády domu vyžadují stavební povolení (ohlášení), v některých případech i územní rozhodnutí. 

Základem úspěšné rekonstrukce je důkladná příprava. Nejvhodnější je vypracování architektonické studie, která prokáže nejen vhodnost dispozičních úprav, ale umožní stavebníkovi získat představu o celkovém vzhledu objektu a rozsahu stavebních prací.

Tato studie pak slouží jako základní podklad pro zpracování projektové dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení (ohlášení) stavby.

Před zpracováním studie je nutno zajistit aktuální projektovou dokumentaci objektu, případně zaměření stávajícího stavu objektu, pokud se žádná dokumentace nedochovala.

Součástí zaměření by mělo být i ověření stávajících přípojek pro objekt, zejména s ohledem na jejich stav a kapacitu.

Územní rozhodnutí případně stavební povolení (ohlášení stavby) je procesní postup, daný stavebním zákonem, který vede příslušný stavební úřad.

K žádosti předané stavebnímu úřadu je třeba doložit – kromě příslušné projektové dokumentace – i další doklady. Jsou to například závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska nebo smlouvy se správci sítí, seznam a adresy účastníků řízení, prohlášení osoby vykonávajícího stavební dozor – stavbyvedoucího atd. Konkrétní rozsah dokladů sdělí příslušný stavební úřad.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším projektem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: