Plánuji výstavbu bazénu nebo pergoly

Bazén do 40m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2m od hranice parcely a jeho související technické vybavení nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Výstavba bazénu na zastavěném pozemku rodinného domu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Pergola o ploše do 25m2, umístěná na pozemku rodinného domu ve vzdálenosti nejméně 2m od hranice pozemku a je v souladu s územně plánovací dokumentací, nevyžaduje územní souhlas, územní rozhodnutí ani stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění.

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je nutno provést ohlášení stavby. K ohlášení stavby musí stavebník připojit projektovou dokumentaci (v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění) a příslušnou dokladovou část (závazná stanoviska dotčených orgánů) – její rozsah pro konkrétní případ upřesní příslušný stavební úřad.

V souvislosti se stavbou pergol je největší problém s přesahem požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemky, případně s umístěním pergoly v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů. Z toho důvodu je vhodné záměr nejdříve konzultovat s požárním specialistou.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším projektem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: