Podpora bydlení a dotace

Rodinné domy – zateplení

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

 

Typ konstrukce A.0, A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

Podoblasti A.0 – A.3 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Co dalšího spolu se zateplením podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč, maximálně však 15 % z celkové přiznané podpory.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Rodinné domy – výstavba

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč.
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího spolu s výstavbou rodinného domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Rodinné domy – zdroje energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na  instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 15 000 – 100 000 Kč na  výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího podpoříme

 • Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč, nejvýše 15 % z celkové přiznané podpory.
 • Využití tepla z odpadních vod – 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše 15 000 Kč na jeden dům.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • U samostatné výměny kotle bez zateplení rodinných domů musí mít dům měrnou potřebu tepla na vytápění menší než 150 kWh/(m2.rok), což zhruba odpovídá energeticky vyhovující současné novostavbě.
 • Opatření je třeba dokončit do 9 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti

Bytové domy – zateplení a zdroje

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla.

Výše dotace – zateplení

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka.
 • Dotace může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů.

 

Typ konstrukce A.0, A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 510
Střechy 380 450
Výplně otvorů 1 250 1 500
Podlahy na terénu 500 600
Stropy a ostatní konstrukce 200 240

Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Výše dotace – efektivní využití zdrojů energie

Jednorázová fixní částka:

 • 6 000 Kč až 25 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
 • 7 500 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
 • 12 500 Kč na bytovou jednotku na fotovoltaické systémy,
 • 20 000 Kč až 25 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího podpoříme

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 %z přiznané částky podpory.
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotaca ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.

Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

Kdo může žádat o podporu

Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jakým způsobem podáte žádost

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Základní podmínky

Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy.

 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007(platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
 • Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2015.

Bytové domy – výstavba

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Výše dotace

 • Fixní částka 1 300 Kč/menergeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.

Co dalšího s výstavbou bytového domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Kdo může žádat o dotaci

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájenímv průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Opatření musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Realizaci je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším projektem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: