Co nelze pojistit (není předmětem pojištění)?

Pojďme se podívat, jak se různé pojišťovny staví k definici toho, co nelze pojistit při pojištění nemovitosti:

Allianz

a) stavební součásti budovy pořízené nájemcem na vlastní náklady (ty lze pojistit samostatně); b) fóliovníky; c) škodu na předmětech umělecké nebo historické hodnoty, které jsou stavební součástí budovy (sochy, fresky apod.); d) škodu způsobenou ztrátou umělecké nebo historické hodnoty pojištěného majetku; e) stavební mechanismy a nářadí, které jsou určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěného majetku, pokud jsou uložené na volném prostranství v místě pojištění a nejsou řádně zabezpečené; f) nadzemní bazény a přenosná čerpadla; g) vedlejší stavby ve špatném technickém stavu.

AXA

stavby ve špatném technickém stavu, stavby na vodních tocích a korytech, opěrné a zárubní zdi, stavby, které nejsou spojené se zemí pevným základem,

Česká pojišťovna

poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl, která jsou součástí či příslušenstvím pojištěné stavby (sochy, plastiky, fresky, řezby, apod.). Pojištění se rovněž nevztahuje na zmenšení nebo ztrátu umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo její části v důsledku pojistné události. Jestliže však tato díla mají také jiný než estetický význam (tzn. tvoří stavebně funkční prvek pojištěné stavby), poskytne za ně pojišťovna pojistné plnění až do výše odpovídající nákladům na opravu nebo znovu pořízení běžného stavebně funkčního prvku pojištěné stavby plnícího stejnou funkci

stavby ve špatném technickém stavu,

stavby na vodních tocích a korytech,

opěrné a zárubní zdi,

stavby, které nejsou spojené se zemí pevným základem

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé např. vadami projektu a nedodržením technologických postupů, vadami které jsou předmětem zákonné nebo smluvní záruky, nedostatečnou údržbou, usazováním usazenin, korozí, vodou vyteklou ze střešních okapů žlabů nebo svodů, vniknutím deště, krup, sněhu do stavby otevřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory. Dále nejsou pojištěny zařízení sloužící k podnikání, pozemní komunikace a dráhy, stavby na vodních tocích, atd.

ČSOB

Jakékoliv pozemky, stavby ve špatném technickém stavu.

Direct

Zmenšení nebo ztrátu umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo jiné části. Dále rovněž nebudeme hradit opravu uměleckých, uměleckořemeslných nebo historických děl, která jsou součástí pojištěné stavby, zejména soch, plastik, fresek a řezeb. b) Stavby nebo jejich části na vodních tocích a jejich korytech. c) Pozemky. Dále zpevněné plochy na pozemku, jako jsou zámkové dlažby, chodníky, plochy k zaparkování. Stavební materiál a zařízení staveniště, které není v uzamčeném prostoru nebo na oploceném pozemku.

ERGO

a) reklamy, nápisy, markýzy, výkladní skříně včetně jejich rolet, ochranných mříží a dalších součástí, anténní a satelitní systémy apod.; b) uměleckou či historickou hodnotu stavby a jejích součástí; c) stavby nemající charakter budovy, např. zahradní vodovody, krby, udírny, plynové zásobníky umístěné vně budov, jakož i elektrická čerpadla apod. d) budovy sešlé, neudržované a opuštěné; e) budovy, ve kterých je provozována podnikatelská činnost jako je bar, bowling, diskotéka, erotické centrum, kasino, hodinový hotel, sexshop, varieté, zpracování výbušnin, zpracování dřeva, pila nebo zpracování hořlavých kapalin 1. a 2. stupně; f) hospodářské budovy, v nichž je umístěna výroba, zpracování či skladování hořlavých látek, papíru nebo stébelnatých produktů (sláma, seno apod.); g) budovy, jejichž vzdálenost od zemědělských budov je menší než 10 m a nejsou od nich odděleny požární zdí

Generali

a) věci movité, b) skleníky a fóliovníky, c) fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie, d) stavební součásti a příslušenství budov sloužící podnikatelské činnosti (firemní štíty, reklamní poutače, markýzy), e) stavební součásti a příslušenství budov umělecké nebo historické hodnoty (sochy, reliéfy, fresky apod.), f) antény, satelity, g) drobné stavby, stavby nemající charakter budovy (např. krby, udírny, pergoly, cesty apod.) a technická zařízení, h) opěrné zdi, zpevněné plochy s výjimkou teras spojených s budovou (musí být zahrnuty do hodnoty budovy), zahradní jezírka, i) stavební součásti a příslušenství pojištěné budovy, které na vlastní náklady pořídil nájemce, j) pozemky včetně porostů a plodin, k) ztrátu umělecké a historické hodnoty staveb, l) sešlé, neudržované a opuštěné stavby a bytové jednotky

Kooperativa

a) vedlejší objekty ve špatném technickém stavu, b) vedlejší objekty na vodních tocích, c) stavební součásti a příslušenství budov nebo ostatních staveb umělecké nebo historické hodnoty, které netvoří stavebně funkční prvek (jde o díla, která mají estetický význam – např. fresky, reliéfy, sochy), d) fóliovníky, e) opěrné zdi, f) práva a jiné předměty právních vztahů, které nemají hmotnou podstatu g) pozemky, a to i pokud je podíl na nich součástí bytové jednotky

Slavia

Skleníky, fóliovníky

Uniqa

a) vedlejší stavby ve špatném stavebně-technickém stavu; b) stavby na vodních tocích a korytech; c) včelíny a úly; d) fóliovníky; e) společné části domu v případě pojištění družstevního bytu; f) nadzemní bazény a přenosná čerpadla; g) vestavěný nábytek a kuchyňské linky; h) opěrné zdi a okrasné zídky, nejsou-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeny a pojištěny. Skla ve sklenících.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Alexandr Pešák

Sdílet: