Co se považuje za zachraňovací náklady?

Pojišťovny hradí i náklady, které jsou vynaloženy při záchraně pojištěného majetku, ale každá se na jejich definici dívá trošku jinak:

Allianz

Účelně vynaložené náklady, které bylo třeba vynaložit na: a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události; b) zmírnění následků již vzniklé pojistné události; c) odklizení následků vzniklé pojistné události z hygienických, ekologických nebo bezpečnostních důvodů. Náklady popsané výše, vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob, se hradí maximálně do výše 30 % ujednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Ostatní zachraňovací náklady maximálně do výše 5 % ujednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám nejsou zachraňovacími náklady. Zachraňovací náklady, vynaložené se souhlasem a které jinak nemuseli být vynaloženy, uhradí pojišťovna bez omezení.

AXA

Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady, které: a) se vynaložily na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události; b) se vynaložily na zmírnění následků již nastalé pojistné události; c) byly povinny vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud dochází k takovémuto odklízení v důsledku pojistné události. Výše náhrady nákladů dle bodu je omezena a činí na jednu pojistnou událost nejvýše 10 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění sjednaných v pojistné smlouvě. Náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob činí na jednu pojistnou událost 30 % pojistné částky, nebo limitu pojistného plnění sjednaných v pojistné smlouvě. Náklady vynaložené se souhlasem pojistitele, jejichž vynaložení by jinak nebyly povinné, uhradí pojistitel bez omezení.

Česká pojišťovna

Pojišťovna nad ujednaný limit pojistného plnění nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady, specifikované v zákoníku, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložil/a při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu ujednaného pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění. V případě, že pojistník, pojištěný nebo jiná osoba utrpěl/a v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

ČPP

Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky; náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, maximálně však 10% ze sjednané pojistné částky; náklady na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maximálně však 10% ze sjednané pojistné částky; náklady vynaložené z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení pojistnou událostí poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně však 5% ze sjednané pojistné částky.

ČSOB

Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na: a) odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, c) plnění povinnosti odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. Pojistitel nahradí: a) zachraňovací náklady vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, b) ostatní zachraňovací náklady max. do výše 10 %, vždy z horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5 000 000 Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou.

Direct

Zachraňovací náklady na záchranu zdraví a života osob jsou bez omezení ostatní hradíme do výše 10 % pojistného plnění nad rámec plnění. Pokud je předběžně po události námi schváleno vyšší plnění, plníme do tohoto limitu.

ERGO

odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události; – zmírnění následků již nastalé pojistné události; – odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů. Pro zachraňovací náklady se sjednává navíc pojistné plnění ve výši 15 % ze sjednané pojistné částky, to neplatí, jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, kdy se sjednává limit navíc pojistného plnění ve výši 30 % ze sjednané pojistné částky. Stavební vylepšení a vícenáklady o 15 % více z pojistné částky.

Generali

Nad rámec pojistné částky nebo limitu plnění uhradí pojistitel nutné a účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník/pojištěný: a) vynaložil na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo ke zmírnění následků pojistné události, a to do 10 % z pojistné částky bezprostředně ohrožené pojištěné věci, nejvýše však 100 000 Kč; b) byl povinen vynaložit v jednom pojistném roce z hygienických, bezpečnostních nebo ekologických důvodů na odklizení zbytků pojištěné věci poškozené nebo zničené pojistnou událostí, a to do 10 % z pojistného plnění za danou pojištěnou poškozenou věc, nejvýše však 100 000 Kč. Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví je pojistitel povinen hradit do výše 30 % pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, vztahujícímu se k bezprostředně ohrožené pojištěné věci a pojistnému nebezpečí, z něhož pojistná událost nastala nebo bezprostředně hrozila. V pojistné smlouvě lze ujednat i vyšší limity pojistného plnění.

Kooperativa

Není-li ujednáno jinak, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu do 10% z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.), ze kterého hrozil vznik pojistné události nebo ze kterého nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; maximálně však do výše 10% z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody. Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací náklady a škodu až do výše 30% z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu pojištění apod.). Tato omezení neplatí pro zachraňovací náklady, které pojistník pojištěný nebo jiná osoba vynaložili se souhlasem pojistitele a které by jinak nebyli povinni vynaložit.

Slavia

Nad ujednanou horní hranici pojistného plnění jsou nahrazeny: náklady, které pojistník účelně vynaložil při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události; na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů (v úhrnné výši do 3 % ujednané horní hranice pojistného plnění; škodu, kterou pojistník v souvislosti s činností uvedenou v předchozím bodu utrpěl (v úhrnné částce maximálně do 50 000 Kč).

Uniqa

Pojistitel uhradí tyto zachraňovací náklady: a) účelně vynaložené náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události; b) vynaložené náklady z důvodů hygienických, ekologických či bezpečnostních při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.

Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života a zdraví, se omezuje do výše 30 % ze sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů se omezuje do výše 5 % ze sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.

Za ostatní vynaložené zachraňovací náklady se považují zejména náklady na: a) vysušení nebo vyčištění pojištěných staveb nebo bytu (domácnosti); b) výměnu vložky zámku vstupních dveří, pokud k odcizení klíče došlo v souvislosti s pojistnou událostí; c) odstraňování trosek, t.j. odklízení zničených částí pojištěné věci; d) vyklizení místa pojištění, včetně stržení stojících částí, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a za jejich uložení nebo zničení; e) stavební úpravy a na demontáž nebo opětovnou montáž ostatních nepoškozených pojištěných věcí, provedené v souvislosti s novým pořízením nebo opravou věcí poškozených nebo zničených při pojistné události.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám. Pojistitel dále nehradí náklady vynaložené Policií ČR, Hasičským záchranným sborem nebo jinými subjekty, které jsou povinny tyto náklady vynaložit ve veřejném zájmu na základě právních předpisů.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Alexandr Pešák

Sdílet: