Podpojištění

Někteří lidé chtějí ušetřit na pojištění domu za každou cenu – i za cenu podpojištění. Pojďme se tedy podívat, které pojišťovny uplatňují podpojištění a jakým způsobem:

Allianz

Neuplatňuje.

AXA

OMEZENĚ, tolerance odchylky 20 %

V případě, že je v době vzniku pojistné události pojistná částka o více než 20 % nižší než pojistná hodnota věci, nastává podpojištění a pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění, a to v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné věci.

Česká pojišťovna

OMEZENĚ, tolerance odchylky 20 %

Ujednává se, že pojišťovna uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné stavby nebo pojištěné věci.

Česká podnikatelská pojišťovna

OMEZENĚ, tolerance odchylky 20 %

Pokud pojistitel při vzniku pojistné události zjistí, že pojistníkem stanovená pojistná částka pojištěného majetku je o více jak 20% nižší, než jeho skutečná pojistná hodnota, může snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě (podpojištění). Pojištěný je povinen písemně oznámit pojistiteli všechny skutečnosti, které mají za následek zvýšení pojistné hodnoty o více než 20%.

ČSOB

OMEZENĚ, může uplatnit dle % podpojištění.

Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší, než je pojistná hodnota předmětu pojištění, dochází tím k podpojištění a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty předmětu pojištění.

Direct

ANO, tolerance odchylky 25 %

Pokud bude pojistná částka o více než 25 % nižší než hodnota předmětu, můžeme uplatnit snížení pojistného plnění z důvodu podpojištění.

ERGO

OMEZENĚ, tolerance odchylky 10 %

Je-li obytná plocha udaná pojistníkem v pojistné smlouvě menší než skutečná obytná plocha pojištěné budovy či bytu a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění snížit v poměru, v jakém je zaplacené pojistné, k pojistnému, které mělo být zaplaceno. Toto ustanovení se nepoužije, je-li odchylka menší než 10 %.

Generali

OMEZENĚ, může uplatnit dle % podpojištění

Je-li pojistná částka v době vzniku pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li si strany, že pojistné plnění sníženo nebude. Podpojištění bude posouzeno pro každou položku pojistné smlouvy zvlášť.

Kooperativa

ANO, tolerance odchylky 20 %

Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci. Toto ustanovení platí jen tehdy, pokud pojistník odmítl indexaci pojistné částky a pojistného a zároveň pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy neodpovídala pojistné hodnotě věci nebo pojistná částka v době uzavření pojistné smlouvy odpovídala pojistné hodnotě věci, ale pojistník porušil povinnost oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 20%. Pojistník má povinnost oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 20%; při nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění.

Slavia

OMEZENĚ, tolerance odchylky 10 %

Je-li pojistná částka v době pojistné události o více než v10 % nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, je pojistné plnění sníženo pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Uniqa

OMEZENĚ

Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší, než je pojistná hodnota předmětu pojištění, dochází tím k podpojištění a pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty předmětu pojištění. Ujednává se, že pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 % než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné budovy, stavby nebo pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Alexandr Pešák

Sdílet: