Daň z prodeje nemovitosti

Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

V případě, že prodáváte nebo převádíte nemovitost jako fyzická osoba, peníze, které získáte prodejem či převodem, jsou vaším příjmem. Na tento příjem se vztahuje podle zákona o dani z příjmu (zákon
č. 586/1992 Sb., ze dne 20. listopadu 1992) daň ve výši 15 % a musíte jej uvést do běžného daňového přiznání.

 

Kdy se tedy na vás povinnost platit daň nevztahuje?

 

Pokud nemovitost vlastníte alespoň pět let.

 Tzn. pokud doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitosti nebo podílu v bytovém družstvu přesáhne dobu 5 let. Tato doba se v případě dědictví zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v přímé linii (prarodiče, rodiče, děti) manžel, lhůta se nezkracuje v případě družstevních bytů.

Osvobození od platby daně se nevztahuje na příjem z prodeje nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku.

 Pokud v nemovitosti bydlíte alespoň dva roky

Tzn. v případě, že prodáváte vlastní nemovitost, ve které jste měli bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku dva roky před jejím vyřazením.

Pokud prodáváte nemovitost za účelem zajištění bytové potřeby

 Tzn., že od platby daně z příjmu jste osvobozeni rovněž v případě, pokud jste v nemovitosti bydleli a prostředky získané prodejem použijete k uspokojení vlastní bytové potřeby např. ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci.

Zisk z prodané nemovitosti musíte investovat nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje dostali. Pokud je ale příjem z prodeje větší než realizovaná investice do nového bydlení, od daně je osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek je zdaněn v běžné patnácti procentní sazbě.

Od povinnosti platit daň jste osvobozeni i v případě, že odpovídající částku vynaložíte na obstarání vlastní bytové potřeby v době 1 roku před prodejem nemovitosti. To však platí za předpokladu, že přijetí náhrady (peněz z prodeje) oznámíte příslušnému správci daně – finančnímu úřadu. Toto oznámení je nutno provést do konce zdaňovacího období (do konce kalendářního roku), ve kterém došlo k přijetí peněz, které hodláte použít k uspokojení bytové potřeby.

Pokud jste nemovitost získali v dědictví

 Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně a není podstatné, jestli se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby.

V případě, že jste zdědili nemovitost v hodnotě vyšší než pět miliónů korun, jste povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně – finančnímu úřadu, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi.

Toto oznámení nepodáváte formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor.

Na stránkách ministerstva financí naleznete příslušný formulář pro oznámení o osvobozených příjmech (§ 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů), který můžete využít.

Pokud jste nemovitost získali darem

 V případě, že jste nemovitost získali darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně jeden rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen.

U nemovitostí s hodnotou větší než pět miliónů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:František Galko

 

Sdílet: